PSA Management systém(MMS CS)
Ovládací a monitorovací software pro automaty WSA electronic.

Dálková správa parkovacích automatů 24 hodin denně.
Zajištění trvalé provozuschopnosti automatů jakož i aktuální informace o příjmech, provozních datech a poruchách jsou dnes oprávněnými požadavky na efektivní provoz zón placeného stání (ZPS). Zároveň se často vyskytují i potřeby operativního přizpůsobení tarifů a změn ostatních parametrů parkovacích automatů.
Pro řešení těchto požadavků nabízíme ve spolupráci s firmou WSA electronic systém dálkové správy parkovacích automatů “PSA management systém CS”, který zpracovává data v reálném čase a je uživatelsky přátelský.

Popis
PSA Management systém CS umožňuje dálkovou správu provozu parkovacích automatů. Je založen na struktuře klient server. Veškeré informace jsou ukládány v centrální databázi (na serveru) a v rámci sítě jsou poskytovány jednotlivým aplikacím (klientům). K datům uloženým na serveru je možné současně přistupovat z více počítačů. Rozsáhlé funkce Management systému jsou rozděleny do několika modulů, které mohou být podle požadavků zákazníků vzájemně kombinovány. Celý systém může být provozován na jednom počítači nebo mohou být jednotlivé moduly nainstalovány na více počítačích v síti tak, aby na každém počítači byly k dispozici jen určité funkce.

Komunikace
V dnešní době, kdy již GSM sítě poskytují dobré podmínky pro přenos dat a to i včetně příznivých provozních nákladů, se přenos dat mezi parkovacími automaty a dispečinkem uskutečňuje právě v těchto sítích. Každý automat zapojený do systému a přijímací stanice na dispečinku jsou vybaveny GSM modemem.

psa

Moduly systému

Modul zobrazení provozních stavů
Modul “Zobrazení provozních stavů” umožňuje úplný dohled nad provozním stavem parkovacích automatů. Jednotlivé automaty jsou zobrazovány buď pomocí daného obdélníku v celkové matici automatů nebo pomocí bodu na mapě města (lokality). Jednotlivé provozní stavy a události jsou signalizovány různými barvami, které si může uživatel libovolně nastavit. Na poplachové informace může být uživatel upozorňován jak akusticky, tak i samostatným oknem. V kombinaci s modulem “Rozesílání hlášení” může systém přijaté informace automaticky posílat dalším osobám.

Modul rozesílání hlášení
Tento modul slouží ke konfiguraci a rozesílání zpráv pro příjemce, kteří se trvale nezdržují na dispečinku a nemají přímý přístup k systémovým informacím. V modulu lze nastavit, která hlášení se mají s ohledem na den v týdnu a denní dobu posílat danému uživateli.
Hlášení se přenášejí pomocí SMS (krátkých textových zpráv). Text hlášení je možné přizpůsobovat individuelním potřebám jednotlivých příjemců. Typickým příkladem použití tohoto modulu je rozesílání poruchových hlášení od automatů v určité části města na mobilní telefon příslušného technika. Modul také dokáže přenášet poplachová hlášení (např. “otevření dveří automatu”) či rozesílat upozornění (např. “plná pokladní schránka”).

Modul údržby
Modul údržby zprostředkovává přístup k paměti poruchových hlášení a k paměti průběhu událostí, které zaznamenává každý automat a která jsou průběžně přenášena na dispečink. Takto získané informace poskytují přehled o dění v parkovacím automatu a mohou být využity pro analýzu příčin poruchy. Vestavěný filtr umožňuje potlačovat nepotřebná hlášení. Vzhledem k velkému počtu provozně technických informací je “Modul údržby” cenným pomocníkem při optimalizaci servisních zásahů. Například je možné vytvořit seznam automatů, které vykazují “upozornění na vybitý akumulátor” ze kterého servisní technik zjistí počet akumulátorů potřebných k výměně.
Lze například sestavit seznam automatů, které vykazují “upozornění na vybitý akumulátor”. Z tohoto seznamu servisní technik ihned zjistí počet potřebných akumulátorů k výměně.

Modul vyúčtování
Modul vyúčtování poskytuje efektivní správu příjmů z provozu parkovacích automatů. Využívá přitom jak data z paměti automatu, tak i údaje získané při kontrole tržeb. Modul vyúčtování vyžaduje při startu přihlášení každého uživatele a poskytuje tak informace jen oprávněným osobám.
Při každém výběru pokladny vydává parkovací automat vyúčtování (odpočet), které se ukládá jak do jeho paměti, tak se přenáší na dispečink. Aktuální stav automatu lze v době mezi jednotlivými výběry pokladní schránky zjistit samostatným dotazem (meziúčet). Výběrem daného automatu ze seznamu má uživatel přístup k podrobným informacím o odpočtech a meziúčtech.
Modul vyúčtování umožňuje vedení pokladní knihy každého automatu, ve které je možné porovnávat deklarované a skutečné hodnoty obsahu pokladny.
Celková bilance zase dovoluje sestavovat přehled odpočtů jednoho či více automatů za dny, měsíce či roky. Lze tak vyčíslit podíl jednotlivých automatů na celkových příjmech.

psa2

Modul dálkové konfigurace
Modul umožňuje dálkově měnit některé parametry parkovacího automatu:

  • tarifní nastavení
  • nastavení DPD (dálkového přenosu dat)
  • provozní limity
  • texty parkovacího lístku

Uživatel je při přípravě změny parametrů provázen asistentem, který se dotazuje na všechny potřebné informace a zároveň vytváří proceduru, která zajistí přenos změn do automatu. Podmínky skutečného provedení procedury (požadovaných změn) lze různě nastavovat (datum, čas, výběr pokladny…) Stav provádění každé procedury je průběžně zobrazován.

Modul statistiky
Funkce interní statistiky parkovacího automatu umožňuje klasifikaci lístků prodaných v průběhu daného dne podle času nákupu a délky parkovací doby. Tyto údaje se ukládají v paměti automatu a lze je také přenášet na dispečink. Modul statistiky řeší jak sběr dat v automatu, tak i vlastní vyhodnocení dat v systému.
Přípravu statistiky opět řídí programový asistent, který se dotazuje na zúčastněné automaty, začátek, délku a další parametry dané statistiky a vytváří proceduru, která je dále zpracovávána Management systémem.
Po úspěšném ukončení sběru se data v modulu dále zpracovávají. Zobrazení výsledku statistiky se provádí v programu Microsoft™ EXCEL 97 / EXCEL 2000. Šablona MS Excel, která je součástí systému, vytváří ze získaných dat definované grafy (např. denní průběh prodeje lístků, apod.).

Modul kreditních karet
Modul kreditních karet řeší správu plateb kreditními kartami v parkovacích automatech. Všechny parkovací automaty TiketLine mohou za předpokladu vybavení hybridní čtečkou přijímat kreditní a čipové hodnotové karty.